top of page

PRIVACYVERKLARING

 1. Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Kartuizer Center NV (hierna “Kartuizercenter” genoemd), met maatschappelijke zetel te Kartuizersstraat 70, 1000 Brussel en met als ondernemingsnummer 0833.440.133. 

In deze privacyverklaring wordt informatie gegeven over welke gegevens Kartuizercenter als verwerkersverantwoordelijke verzamelt en hoe Kartuizercenter hiermee omgaat.

Omdat uw privacy belangrijk is doen wij al het mogelijke om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en hechten daarom veel belang aan de naleving van:

 • de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679 van 27 april 2016, Pb.L. 119, 4 mei 2016, err. Pb.L 127, 23 mei 2018, err. Pb.L. 4 maart 2021) (hierna “Verordening” genoemd).

 • de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, B.S. 5 september 2018.

 • boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het recht van de elektronische economie

 • deze privacyverklaring

 

2. De verwerkingsverantwoordelijke

Kartuizer Center NV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Onze contactgegevens:

Kartuizer Center NV

Kartuizersstraat 70

1000 Brussel

Ondernemingsnummer: 0833.440.133

e-mail: info@kartuizercenter.be

 

3. De Functionaris voor gegevensbescherming (= Data Protection Officer, DPO)

De DPO is Alexis Bayet. Hij kan gecontacteerd worden per mail via dpo@acv-csc.be of per post: ACV Nationaal, Data protection officer, Haachtsesteenweeg 579, 1030 Schaarbeek.

4. Je persoonsgegevens

De beperkte persoonsgegevens die wij bewaren worden verzameld op volgende manieren:

 • Website: wij maken op onze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie die via je browser op je computer of mobiel apparaat kunnen worden bewaard. Via cookies worden bepaalde gegevens opgeslagen. (bv. IP-adres). Voor onze website maken we enkel gebruik van essentiële cookies. Deze cookies maken essentiële functies mogelijk zoals beveiliging, identiteitsverificatie en netwerkbeheer.

 • Zakenrelatie: als je ons contacteert als (potentiële) klant verwerken wij je volledige naam, contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer, adres), bedrijf, functie, taal en andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de samenwerking en facturatie.

 

5. Je persoonsgegevens delen met derden

De persoonsgegevens die je aan ons doorgeeft delen wij met onze professionele partners die instaan voor het klantenbeheer en de omkadering van de diensten. Met onze professionele partners hebben wij de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Een verwerkingsovereenkomst werd afgesloten. Via een gedragscode verbinden hun medewerkers zich ertoe om discreet met je persoonsgegevens om te gaan. De medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de persoonsgegevens.

Wij commercialiseren je persoonsgegevens niet naar derden toe.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgestuurd naar een land buiten de Europese economische ruimte of naar een internationale organisatie.

In uitzonderlijke gevallen kunnen wij verplicht worden om je persoonsgegevens te delen op basis van een gerechtelijk bevel of dwingende wetgeving.

6. De verwerkingsdoeleinden

Wij verwerken je persoonsgegevens in het kader van algemeen klantenbeheer en om onze diensten te kunnen leveren. Het gaat hierbij om: het beantwoorden van vragen, klantenadministratie, het opvolgen van reserveringen, facturatie.

De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 van de Verordening en meer bepaald op basis van onderstaande gerechtvaardigde grondslagen:

 • Op basis van je toestemming (art. 6.1.a) Verordening)

 • Contractuele relatie: uit noodzaak om een overeenkomst uit te voeren (art. 6.1.b) Verordening)

 • Wettelijke relatie: uit noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting (art. 6.1.c) Verordening)

 • Gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke (art. 6.1. f) Verordening)

Je hebt steeds het recht om een gegeven toestemming in te trekken.

7. Bewaarperiode van je persoonlijke gegevens

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de in punt 6 doeleinden te verwezenlijken. De persoonsgegevens worden in elk geval verwijderd uit ons klantenbestand na maximaal 10 jaar.  

 

8. Je rechten

Je hebt steeds het recht om je persoonsgegevens in te zien, ze te laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, de verwerking ervan te beperken, je persoonsgegevens te laten wissen of bezwaar te maken tegen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens en je persoonsgegevens te laten overdragen. Je hebt ook steeds het recht om een kopie van je persoonsgegevens te vragen.

Als je je rechten wenst uit te oefenen wees dan zo precies mogelijk zodat wij daar snel een correct gevolg aan kunnen gegeven.

Om de identiteit te verifiëren kunnen we een kopie van je identiteitskaart vragen.

 

9. Meldingen en vragen

Mocht je vragen, opmerkingen of klachten hebben over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan dan kan dat door te mailen naar info@kartuizercenter.be.

Wij wensen je er ook op te wijzen dat je steeds de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende overheid (GBA) Klacht indienen | Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

10. Wijzigingen privacybeleid

Kartuizercenter kan deze Privacyverklaring wijzigen en zal de wijzigingen communiceren op de homepagina van www.kartuizercenter.be met verwijzing naar de geüpdate versie. Onderaan deze pagina staat steeds de datum vermeld. De wijzigingen gaan automatisch van kracht na publicatie. 

 

(Privacyverklaring november 2023)

bottom of page